Projekt PFRON

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo – poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej.
Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psycho-pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji, tj. nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
Jej celem jest przywrócenie możliwości rozwoju umysłowego do normatywu społecznego, podmiotom z deficytami edukacyjnymi na miarę ich możliwości psycho-somatycznych.

Cele ogólne:

 • Stworzenie dziecku możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego poprzez usprawnienie analizatora wzrokowego, słuchowego oraz motoryki dużej i małej;
 • Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka na miarę jego indywidualnych możliwości i predyspozycji rozwojowych;
 • Wyrównywania i kompensowanie dysharmonii rozwojowych, korygowanie zaburzonych funkcji;
 • Oddziaływanie psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne wpływające na rozwój dziecka.

Terapia pedagogiczna realizowana jest poprzez:

 • stymulowanie rozwoju dzieci i młodzieży (cel nadrzędny);
 • stymulowanie i usprawnienie rozwoju funkcji psycho-motorycznych;
 • wyrównywanie braku wiedzy i praktycznych umiejętności manualnych;
 • eliminowanie niepowodzeń edukacyjnych poprzez różne techniki;
 • eliminowanie niepowodzeń emocjonalno – społecznych i ich konsekwencji.
Formy wsparcia:
 • Stymulacja ogólnorozwojowa dziecka:
 • ćwiczenia koncentracji uwagi;
 • rozwijanie spostrzegawczości;
 • uważne słuchanie poleceń;
 • wyrównywanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych;
 • rozwijanie zainteresowań i motywacji do działania;
 • opanowanie napięć emocjonalnych w sytuacjach trudnych;
 • wzmacnianie poczucia wartości w celu pokonywania trudności;
 • Wspomaganie rozwoju zdolności i zainteresowań:
 • kształtowanie umiejętności umożliwiających zdobywanie wiedzy takich, jak: słuchanie, mówienie, obserwowanie, tworzenie, odtwarzanie;
 • Usprawnianie zaburzonych funkcji w zakresie:
 • analizy i syntezy słuchowe, wzrokowe;
 • percepcji słuchowej;
 • mowy i zasobu słów;
 • koordynacji wzrokowo – ruchowej;
 • ćwiczeń manualnych;
 • ćwiczeń grafomotorycznych;
 • koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej oraz percepcji i pamięci słuchowej;
 • orientacji w  kierunkach, schemacie ciała;
 • pamięci dowolnej, długotrwałej, dotykowej, ruchowej i słownej;
 • Rozwój psychiczno – emocjonalny:
 • budzenie wiary we własne możliwości;
 • akceptowanie siebie i innych;
 • kształtowanie odporności emocjonalnej;
 • wyzwalanie własnej aktywności;
 • wdrażanie do systematyczności;
 • kontrolowanie własnych przeżyć i zachowań.