Projekt PFRON

Warunki rekrutacji

Projekt ma charakter lokalny. Skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 16 r.ż. (zwanymi dalej Beneficjentami), zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego, człuchowskiego i tucholskiego.

Biuro organizatora znajduje się w siedzibie PSOUU Koło w Chojnicach przy ul. Przemysłowa 3a, a projekt realizowany jest na terenie dwóch województw: pomorskiego i kujawsko – pomorskiego, na terenie powiatu chojnickiego, człuchowskiego i tucholskiego.

Nabór do projektu ma charakter otwarty i rusza od momentu zamieszczenia informacji o rekrutacji w siedzibie PSOUU Koło w Chojnicach.
Nabór będzie w trybie ciągłym, tj. do momentu osiągnięcia ilości 80 dzieci i młodzieży.

W przypadku zgłoszenia większej ilości beneficjentów, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie:

 • formularza zgłoszeniowego;
 • kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.

Po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu, Beneficjent dostarczy komplet następujących dokumentów:

 • wypełniony formularz uczestnictwa;
 • deklarację udziału w projekcie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania Beneficjenta;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie o niekorzystaniu przez Beneficjenta z form wsparcia świadczonych w przedmiotowym projekcie w ramach innych projektów finansowanych ze środków pochodzących z PFRON w trakcie trwania projektu.

Zgłoszenia będą przyjmowane na bieżąco, do momentu osiągnięcia liczby 80 dzieci i młodzieży, o czym zostaną poinformowani rodzice dzieci i młodzieży składający kolejne zgłoszenia przez Kierownika Zespołu Konsultacyjno – Doradczego.
Z liczby zgłoszeń przekraczających 80 zostanie utworzona lista rezerwowa, z której wpisani na nią potencjalni beneficjenci będą korzystać z form wsparcia zaplanowanych w projekcie, w przypadku rezygnacji lub braku odpowiednich dokumentów (orzeczenia o niepełnosprawności) umożliwiających uczestnictwo beneficjenta w projekcie.

Zgłoszenia do projektu będą przedkładane do Kierownika Zespołu Konsultacyjno – Doradczego – Joanny Warczak w siedzibie PSOUU Koło w Chojnicach.

Po otrzymaniu zgłoszenia Kierownik Zespołu Konsultacyjno – Doradczego:

 • zweryfikuje otrzymane dokumenty pod względem ich kompletności i zgodności z założeniami projektu;
 • uzgodni spotkanie z członkami Zespołu Konsultacyjno – Doradczego i zakwalifikuje Beneficjenta do określonych form wsparcia;
 • przypisze Beneficjenta do określonych terapeutów i ustali harmonogram terapii w uzgodnieniu z terapeutami oraz rodzicami Beneficjenta.

W projekcie zaplanowano udział 80 dzieci i młodzieży w wieku 0 – 16 r.ż., w tym zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego (77 osoby) oraz tucholskiego (3 osoby).

W projekcie zaplanowano 5 form wsparcia:

 • rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia) – przewidziana dla każdego Beneficjenta w ilości 40 półgodzinnych sesji na jednego Beneficjenta;
 • terapia mowy (logopedia) – przewidziana dla 60 Beneficjentów w ilości 24 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta;
 • terapia psychologiczna – przewidziana dla 60 Beneficjentów w ilości 24 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta;
 • terapia pedagogiczna (rewalidacja) – przewidziana dla 60 Beneficjentów w ilości 24 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta;
 • terapia integracji sensorycznej – przewidziana dla 70 Beneficjentów w ilości 20 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta.

Przypisanie danego Beneficjenta do konkretnej formy wsparcia będzie odbywało się w oparciu o:

 • przeprowadzone diagnozy logopedyczne, pedagogiczne, psychologiczne, integracji sensorycznej i rehabilitacyjnej;
 • opinię o zakwalifikowaniu uczestnika do form wsparcia;
 • Indywidualne Programy Działania, wypracowane przez Zespół Konsultacyjno – Doradczy.

Liczba poszczególnych godzin terapii jest przypisana do Beneficjenta projektu.

Szczegółowe warunki rekrutacji zostały określone w zamieszczonym poniżej Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Daj nam szansę! – ciągła rehabilitacja ruchowa i społeczna niepełnosprawnych dzieci z powiatu chojnickiego, człuchowskiego i tucholskiego kluczem do zwiększenia ich samodzielności”.

 

Pobierz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie