Aktualności

 

Zakończenie pierwszego okresu finansowania projektu

Stowarzyszenie od lutego 2017 roku do marca 2018 roku realizowało projekt pn. „Krok ku samodzielności”. Projekt współfinansowany był ze  środków PFRON w wysokości 639.937,72 zł, co stanowiło 95% kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny PSONI Koło w Chojnicach wyniósł 33.681,00 zł, a całkowita wartość projektu to 673.618,72 zł.

Dzięki realizacji projektu udzielono wsparcia 80 dzieci i 10 dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego. Rehabilitacja obejmowała: fizjoterapię, rehabilitację logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, neurotaktylną, integrację sensoryczną, terapię ręki oraz biofeedback. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami skorzystały z terapii mowy i rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii) świadczonych w miejscu ich zamieszkania.

Projekt jest odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, do których są skierowane ograniczone działania na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego.

Osoby z niepełnosprawnościami są często osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, często nie poruszają się samodzielnie, są skazane na pomoc innych, zależne całkowicie od rodziców i opiekunów. Osoby te pozostawione są same sobie, a ich rodziny pozostają bez odpowiedniego wsparcia nie tylko finansowego, ale i specjalistycznego. Jak ważna jest wczesna interwencja i ukierunkowanie na rehabilitację ruchową, świadczą nie tylko statystyki, ale i stan ogólny zdrowotny dzieci z niepełnosprawnościami poddanych tej rehabilitacji. Bez wczesnej interwencji i rehabilitacji posiadane niepełnosprawności, często sprzężone, pogłębiają się, nie dając szansy na wyeliminowanie występujących ograniczeń i zwiększenie ich samodzielności, a poprzez to  zniwelowanie negatywnych skutków wykluczenia społecznego tej grupy społecznej. Podobnie, w odniesieniu do dorosłych osób z niepełnosprawnościami - pozostawienie ich bez odpowiedniej pomocy z zakresu rehabilitacji i logopedii wpływa na pogłębienie ich dotychczasowych niepełnosprawności i pozbawia szansy na zwiększenie ich samodzielności w tym zakresie.

W ramach projektu została udostępniona nieodpłatna i profesjonalna rehabilitacja ruchowa i społeczna, zapewniająca indywidualne formy wsparcia terapeutycznego poprzez m.in. stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych, niwelowanie deficytów rozwojowych, zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji oraz usprawnienie ruchowe i manualne, a także przeciwdziałanie wykluczeniu.

Projekt stanowił kontynuację uprzednio podjętej przez Stowarzyszenie rehabilitacji ukierunkowanej na dzieci z niepełnosprawnościami z terenu działania Koła. Umożliwił on nie tylko pomoc specjalistów dla osób z niepełnosprawnościami, ale także wsparcie emocjonalne dla rodziców, okazję do podzielenia się swoimi przeżyciami i przemyśleniami.

Jak wielka jest potrzeba tego rodzaju rehabilitacji świadczy fakt dowożenia przez rodziców i opiekunów swoich podopiecznych na wszystkie zaplanowane zajęcia. Ogromnym ułatwieniem dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami była możliwość skorzystania ze wsparcia specjalistów w miejscu ich zamieszkania, co wpłynęło na zwiększenie dostępności do rehabilitacji i ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności.

Bardzo cieszy nas fakt, że udaje się dotrzeć do coraz większej liczby osób, że można pomóc tym, którzy tego potrzebują. Dla wielu podopiecznych świat dotychczas był zamknięty i ograniczony do czterech ścian domu, po pierwsze z powodu dużej niepełnosprawności, po drugie z uwagi na wiek rodziców, którzy są coraz starsi. Dla Stowarzyszenia to był zaszczyt, że uczestniczyło w przedsięwzięciu, które odmieniło życie tak wielu osób, również i nasze – mówi Joanna Warczak – Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Chojnicach.

asd asd

 

 asd  d ad

asd  sad  sad

asd  sad  sd

sd  sa das

das  das das

das  d

asd asd

asd as

Podczas trwania projektu odbywały się także konsultacje z rodzicami uczestników projektu.

d

 

Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ad


 

Wyjątkowy czas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach realizowało od marca do końca grudnia 2016 roku projekt pn. „Daj nam szansę! – ciągła rehabilitacja ruchowa i społeczna niepełnosprawnych dzieci z powiatu chojnickiego, człuchowskiego i tucholskiego kluczem do zwiększenia ich samodzielności”. Projekt był współfinansowany ze środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 211.353,20zł, co stanowiło 93,66% kosztów kwalifikowanych.
Dzięki realizacji projektu udzielono wsparcia 80 dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami, z terenu powiatów: chojnickiego i człuchowskiego. Objęci zostali oni pomocą z zakresu fizjoterapii, rehabilitacji logopedycznej, pedagogicznej, psychologicznej oraz integracji sensorycznej. Wsparcie udzielane było przez 7 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych oraz w sobotę i niedzielę w godzinach od 8.00 do 18.00.

Dotychczas oba powiaty- chojnicki i człuchowski stanowiły swego rodzaju „białą plamę” na mapie ośrodków pomagających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami. Najbliższe tego typu placówki zlokalizowane są w Skarszewach i Gdańsku. Tymczasem, dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami w wieku 0 – 16 lat są często osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, często nie poruszają się samodzielnie, są skazane na pomoc innych, zależne całkowicie od rodziców.
Dla rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami brak wsparcia nie tylko finansowego, ale i specjalistycznego wiąże się z brakiem szansy na ich lepszą przyszłość. Dlatego też realizacja tego projektu przyczyniła się do wyeliminowania występujących ograniczeń i zwiększenia ich samodzielności, a poprzez to zniwelowania negatywnych skutków wykluczenia społecznego tej grupy społecznej.
Projekt był nowym, wspaniałym doświadczeniem dla Stowarzyszenia, którego udziałem stało się szczęście wielu dzieci oraz ich rodzin. Projekt umożliwił nie tylko pomoc specjalistów dla osób zmagających się z niepełnosprawnością, ale tez wsparcie emocjonalne dla rodziców, okazje do podzielenia się swoimi przeżyciami i przemyśleniami. Dla Stowarzyszenia był to zaszczyt, że uczestniczyło w przedsięwzięciu, które odmieniło życie tak wielu osób- mówi Joanna Warczak- Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Chojnicach.