O nas

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach w strukturach ogólnopolskiej organizacji działa od lipca 1991 roku.
Od 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego, a od 2010 roku posiada osobowość prawną.

Misją stowarzyszenia jest m.in. dbanie o ludzką godność, szczęście, miejsce w rodzinie, w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną, a także wspieranie rodzin w sprostaniu sytuacjom wynikającym z urodzenia dziecka z upośledzeniem umysłowym. Realizowana jest poprzez działania na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.

Członkami stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie prawni, osoby z niepełnosprawnością intelektualną (w różnym wieku z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego z terenu miasta i gminy Chojnice), inni członkowie ich rodzin, przyjaciele, a także profesjonaliści zaangażowani w prace dla ich dobra.

PSONI Koło w Chojnicach prowadzi specjalistyczną placówkę Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) w Chojnicach.

Ciągła rehabilitacja 40 dorosłych osób z niepełnosprawnościami prowadzona jest zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji społeczno – zawodowej przygotowywanym dla uczestnika przez Radę Programową Warsztatu. Realizowana jest w 7 pracowniach, w których uczą się podstawowych czynności życia codziennego, rozwijania i nabywania umiejętności przystosowujących do wykonywania prostych zawodów.

Zajęcia w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej odbywają się m.in. poprzez:

  • rozwijanie umiejętności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  • rozwój umiejętności komunikowania się ze społeczeństwem;
  • dokonywanie wyborów;
  • decydowanie o swoich sprawach;
  • rozwijanie psychofizycznych sprawności niezbędnych w pracy;
  • rozwijanie podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy chronionej.

Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnicach objęci są opieką psychologiczną i fizjoterapeutyczną, uczestniczą w wycieczkach i imprezach integracyjnych.