Ochrona Danych Osobowych


Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie „RODO”).
W związku z tym informujemy Panią/Pana o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało się od dnia 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach, 89-600 Chojnicach, ul. Przemysłowa 3a
 2. Administrator wyznaczy Inspektora Ochrony Danych Osobowych w terminie ustawowym, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iodo.psonichojnice@gmail.com lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt.1 we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:
  • art. 6 ust.1 lit. a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jedynym lub większej liczbie określonych celów;
  • art.6 ust.1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • art.6 ust.1 lit. e RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszenia;
  • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
 4. Dane osobowe przetwarzać będziemy w celu statystycznym, informacyjnym, rejestracyjnym w zakresie przekazywania wiadomości o publikacjach, inicjatywach i wydarzeniach realizowanych w ramach działalności statutowej, wykonywania zadań własnych oraz zadań zleconych realizowanych na podstawie w/w ustaw.
 5. Dane osobowe możemy przekazać osobom trzecim, jeżeli będziemy mieli ku temu podstawę prawną.
 6. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem do zawarcia umowy, nie podanie danych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpatrzenia.
 7. Polityka bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych w Polskim Stowarzyszenia rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach dostępna jest do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia, wskazanej w pkt.1 powyżej.
 8. Posiada Pani/ Pan:
  • prawo dostępu do swoich danych – czyli uzyskiwania informacji o celu i sposobie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz kopii danych;
  • prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie o ich przechowywania;
  • prawo do przetworzenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych lub wskazanie innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe;
  • prawo do sprzeciwu – może Pani/ Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. W szczególnych sytuacjach, jeżeli przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionym interesie lub interesie publicznym, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tych celach,  o ile nie będą istniały inne, przeważające prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
  • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Pani/ pana zgody przed jej wycofaniem.
 11. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.