Projekt PFRON

Informacje ogólne

W dniu 25 maja 2017 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, który reprezentują Pełnomocnicy PFRON w Oddziale Pomorskim z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 184w osobach: Dariusz Majorek i Marzena Pozorska a Zarządem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach, w osobach: Przewodnicząca Zarządu Koła – Joanna Warczak oraz Sekretarz Zarządu Koła – Renata Rutkowska została podpisana Umowa nr ZZO/000247/11/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W oparciu o powyższą umowę, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach realizuje od lutego 2017 roku projekt pn. „Krok ku samodzielności” współfinansowany ze  środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 639.937,72zł (95% kosztów kwalifikowanych), w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Wkład własny PSONI Koło w Chojnicach wyniesie 33.681,00zł, a całkowita wartość projektu to 673.618,72zł.
Przedmiotem projektu jest rehabilitacja 80 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 10 dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego, obejmująca fizjoterapię, rehabilitację logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, neurotaktylną, integrację sensoryczną, terapię reki oraz biofeedback. Dorośli ON skorzystają z terapii mowy i rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii) świadczonych w miejscu ich zamieszkania.
Projekt jest odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, do których są skierowane ograniczone działania na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego, a najbliższe ośrodki pomagające dzieciom niepełnosprawnym zlokalizowane są w Skarszewach i Gdańsku.
Osoby z niepełnosprawnościami są często osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, często nie poruszają się samodzielnie, są skazane na pomoc innych, zależne całkowicie od rodziców/ opiekunów. Osoby te pozostawione są same sobie, a ich rodziny pozostają bez odpowiedniego wsparcia nie tylko finansowego, ale i specjalistycznego. Jak ważna jest wczesna interwencja i ukierunkowanie na rehabilitację ruchową, świadczą nie tylko statystyki, ale i stan ogólny zdrowotny dzieci z niepełnosprawnościami poddanych tej rehabilitacji. Bez wczesnej interwencji i rehabilitacji posiadane niepełnosprawności, często sprzężone, pogłębiają się, nie dając szansy na wyeliminowanie występujących ograniczeń i zwiększenie ich samodzielności, a poprzez to  zniwelowanie negatywnych skutków wykluczenia społecznego tej grupy społecznej. Podobnie, w odniesieniu do dorosłych osób z niepełnosprawnościami- pozostawienie ich bez odpowiedniej pomocy z zakresu rehabilitacji i logopedii wpływa na pogłębienie ich dotychczasowych niepełnosprawności i pozbawia szansy na zwiększenie ich samodzielności w tym zakresie.
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 80 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz 10 osób dorosłych z niepełnosprawnościami. 

Cele szczegółowe projektu to:

  • udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i społecznej;
  • zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego;
  • stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych;
  • niwelowanie deficytów rozwojowych;
  • zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji;
  • usprawnienie ruchowe i manualne;
  • przeciwdziałanie wykluczeniu.

Realizacja projektu odbywa się w siedzibie PSONI Koło w Chojnicach w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 3a przez 6 dni w tygodniu, tj.:

  • 15:00 – 20:00 – poniedziałek – piątek: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa, terapia reki, terapia neurotakltylna;
  • 1:000-15:00 – środa – sobota „na bieżąco”; czwartek – piątek od 15:00 – 20:00 – terapia integracji sensorycznej.

Terapia logopedyczna odbywać się będzie w poniedziałki i piątki od 15:00 – 20:00, co drugi tydzień jest w piątki i poniedziałki od 14:00.
 
Terapia neurotaktylna, rehabilitacja ruchowa i logopedia odbywać się będzie również w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu.
Projekt ten realizowany będzie do 31 marca 2018 roku.