Projekt PFRON

Informacje ogólne

W dniu 25 maja 2017 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, który reprezentują Pełnomocnicy PFRON w Oddziale Pomorskim z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 184w osobach: Dariusz Majorek i Marzena Pozorska a Zarządem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach, w osobach: Przewodnicząca Zarządu Koła – Joanna Warczak oraz Sekretarz Zarządu Koła – Renata Rutkowska została podpisana Umowa nr ZZO/000247/11/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W oparciu o powyższą umowę, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach realizuje od lutego 2017 roku projekt pn. „Krok ku samodzielności” współfinansowany ze  środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 639.937,72zł (95% kosztów kwalifikowanych), w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Wkład własny PSONI Koło w Chojnicach wyniesie 33.681,00zł, a całkowita wartość projektu to 673.618,72zł.
Przedmiotem projektu jest rehabilitacja 80 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 10 dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego, obejmująca fizjoterapię, rehabilitację logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, neurotaktylną, integrację sensoryczną, terapię reki oraz biofeedback. Dorośli ON skorzystają z terapii mowy i rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii) świadczonych w miejscu ich zamieszkania.
Projekt jest odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, do których są skierowane ograniczone działania na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego, a najbliższe ośrodki pomagające dzieciom niepełnosprawnym zlokalizowane są w Skarszewach i Gdańsku.
Osoby z niepełnosprawnościami są często osobami z niepełnosprawnością sprzężoną, często nie poruszają się samodzielnie, są skazane na pomoc innych, zależne całkowicie od rodziców/ opiekunów. Osoby te pozostawione są same sobie, a ich rodziny pozostają bez odpowiedniego wsparcia nie tylko finansowego, ale i specjalistycznego. Jak ważna jest wczesna interwencja i ukierunkowanie na rehabilitację ruchową, świadczą nie tylko statystyki, ale i stan ogólny zdrowotny dzieci z niepełnosprawnościami poddanych tej rehabilitacji. Bez wczesnej interwencji i rehabilitacji posiadane niepełnosprawności, często sprzężone, pogłębiają się, nie dając szansy na wyeliminowanie występujących ograniczeń i zwiększenie ich samodzielności, a poprzez to  zniwelowanie negatywnych skutków wykluczenia społecznego tej grupy społecznej. Podobnie, w odniesieniu do dorosłych osób z niepełnosprawnościami- pozostawienie ich bez odpowiedniej pomocy z zakresu rehabilitacji i logopedii wpływa na pogłębienie ich dotychczasowych niepełnosprawności i pozbawia szansy na zwiększenie ich samodzielności w tym zakresie.
Celem projektu jest zwiększenie samodzielności 80 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz 10 osób dorosłych z niepełnosprawnościami. 

Cele szczegółowe projektu to:

 • udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i społecznej;
 • zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego;
 • stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych;
 • niwelowanie deficytów rozwojowych;
 • zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji;
 • usprawnienie ruchowe i manualne;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu.

Realizacja projektu odbywa się w siedzibie PSONI Koło w Chojnicach w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 3a przez 6 dni w tygodniu, tj.:

 • 15:00 – 20:00 – poniedziałek – piątek: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa, terapia reki, terapia neurotakltylna;
 • 1:000-15:00 – środa – sobota „na bieżąco”; czwartek – piątek od 15:00 – 20:00 – terapia integracji sensorycznej.

Terapia logopedyczna odbywać się będzie w poniedziałki i piątki od 15:00 – 20:00, co drugi tydzień jest w piątki i poniedziałki od 14:00.
 
Terapia neurotaktylna, rehabilitacja ruchowa i logopedia odbywać się będzie również w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu.
Projekt ten realizowany będzie do 31 marca 2018 roku.

 


 

Aktualizacja projektu – zawarcie w dniu 8 czerwca 2018 roku Aneksu nr 1 do Umowy nr ZZO/000247/11/D z dnia 25 maja 2017r.

W dniu 8 czerwca 2018 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, który reprezentują Pełnomocnicy PFRON w Oddziale Pomorskim z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 184 w osobach: Marzeną Pozorską i Eweliną Cymanowską a Zarządem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach, w osobach: Przewodnicząca Zarządu Koła – Joanna Warczak oraz Sekretarz Zarządu Koła – Renata Rutkowska został podpisany Aneks nr 1 do Umowy nr ZZO/000247/11/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W oparciu o powyższy Aneks, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach w okresie od kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku kontynuuje realizację projektu pn. „Krok ku samodzielności”, współfinansowanego ze  środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) w wysokości 539.711,63zł (95% kosztów kwalifikowanych), w ramach celu programowego 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych.
Wkład własny PSONI Koło w Chojnicach wyniesie 28.405,87zł, a całkowita wartość projektu to 568.117,50zł.
Przedmiotem projektu jest rehabilitacja 90 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 10 dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego, obejmująca fizjoterapię, rehabilitację logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, neurotaktylną, integrację sensoryczną, terapię ręki oraz biofeedback.
Dorośli ON skorzystają z terapii mowy i rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii) świadczonych w miejscu ich zamieszkania.
Projekt jest odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego.
Stanowi kontynuację podjętych działań w ramach projektu, które realizowane były w okresie od 01 lutego 2017 roku do 31 marca 2018 roku, celem zachowania ciągłości rehabilitacji osób nią objętych.
Cele szczegółowe projektu to:

 • udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i społecznej;
 • zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego;
 • stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych;
 • niwelowanie deficytów rozwojowych;
 • zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji;
 • usprawnienie ruchowe i manualne;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu.

Realizacja projektu odbywa się w siedzibie PSONI Koło w Chojnicach w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 3a przez 6 dni w tygodniu, tj.:

 • 15:00 – 20:00 – poniedziałek – piątek: terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, rehabilitacja ruchowa, terapia reki, terapia neurotaktylna;
 • 10:00-15:00 – środa – sobota „na bieżąco”; czwartek – piątek od 15:00 – 20:00 – terapia integracji sensorycznej.

Terapia logopedyczna odbywać się będzie w poniedziałki i piątki od 15:00 – 20:00, co drugi tydzień jest w piątki i poniedziałki od 14:00.

Terapia neurotaktylna, rehabilitacja ruchowa i logopedia odbywać się będzie również w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu.
Projekt ten realizowany będzie do 31 marca 2019 roku.

 


 

Trwa realizacja projektu

90 dzieci i 10 osób dorosłych z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego otrzymuje wsparcie obejmujące fizjoterapię, rehabilitację logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, neurotaktylną, integrację sensoryczną, terapię ręki oraz biofeedback.

Nabywaniu nowych umiejętności, ograniczeniu występowania obecnych deficytów sprzyjają ciekawie realizowane formy wsparcia, dające wiele radości zarówno uczestnikom projektu, jak i terapeutom.