Projekt PFRON

Warunki rekrutacji

Projekt ma charakter lokalny. Skierowany jest do 80 dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 r.ż. i 10 dorosłych z niepełnosprawnościami (zwanymi dalej Beneficjentami), zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego.
Biuro organizatora znajduje się w siedzibie PSONI Koło w Chojnicach przy ul. Przemysłowa 3a.
Nabór do projektu ma charakter otwarty i ruszył od momentu zamieszczenia informacji o rekrutacji w siedzibie PSONI Koło w Chojnicach.
Nabór był w trybie ciągłym, tj. do momentu osiągnięcia ilości 80 dzieci i młodzieży oraz 10 dorosłych z niepełnosprawnościami.
W przypadku zgłoszenia większej ilości beneficjentów – tworzona jest lista rezerwowa.
Warunkiem przystąpienia do rekrutacji jest złożenie:

 • formularza zgłoszeniowego;
 • kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności.

Po zakwalifikowaniu uczestnika do projektu, Beneficjent dostarczy komplet następujących dokumentów:

 • wypełniony formularz uczestnictwa;
 • deklarację udziału w projekcie wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania Beneficjenta;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • oświadczenie o niekorzystaniu przez Beneficjenta z form wsparcia świadczonych w przedmiotowym projekcie w ramach innych projektów finansowanych ze środków pochodzących z PFRON w trakcie trwania projektu.

Zgłoszenia były przyjmowane na bieżąco, do momentu osiągnięcia liczby 80 dzieci i młodzieży oraz 10 dorosłych, o czym zostaną poinformowani rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży oraz dorosłych osób niepełnosprawnych składający kolejne zgłoszenia przez Kierownika Zespołu Konsultacyjno – Doradczego. 
Z liczby zgłoszeń przekraczających 90 zostanie utworzona lista rezerwowa, z której wpisani na nią potencjalni beneficjenci będą korzystać z form wsparcia zaplanowanych w projekcie, w przypadku rezygnacji lub braku odpowiednich dokumentów (orzeczenia o niepełnosprawności) umożliwiających uczestnictwo beneficjenta w projekcie.
Zgłoszenia do projektu będą przedkładane do Kierownika Zespołu Konsultacyjno – Doradczego w siedzibie PSONI Koło w Chojnicach.
Po otrzymaniu zgłoszenia Kierownik Zespołu Konsultacyjno – Doradczego:

 • weryfikuje otrzymane dokumenty pod względem ich kompletności i zgodności z założeniami projektu;
 • uzgadnia spotkanie z członkami Zespołu Konsultacyjno – Doradczego i kwalifikuje Beneficjenta do określonych form wsparcia;
 • przypisuje Beneficjenta do określonych terapeutów i ustala harmonogram terapii w uzgodnieniu z terapeutami oraz rodzicami/ opiekunami Beneficjenta.

W projekcie zaplanowano udział 80 dzieci i młodzieży w wieku 0 – 18 r.ż. i 10 dorosłych z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego.
W projekcie zaplanowano 8 form wsparcia:

 • rehabilitacja ruchowa (fizjoterapia) – przewidziana dla 75 Beneficjentów w ilości 28 sesji jednogodzinnych sesji na jednego Beneficjenta;
 • terapia mowy (logopedia) – przewidziana dla 70 Beneficjentów w ilości 28 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta;
 • terapia psychologiczna – przewidziana dla 30 Beneficjentów w ilości 28 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta;
 • terapia pedagogiczna (rewalidacja) – przewidziana dla 65 Beneficjentów w ilości 28 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta;
 • terapia integracji sensorycznej – przewidziana dla 46 Beneficjentów w ilości 27 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta;
 • Biofeedback – terapia przewidziana dla 10 Beneficjantów w ilości średnio 52 sesje na jednego Beneficjenta;
 • terapia ręki – przewidziana dla 20 Beneficjentów w ilości 26 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta;
 • terapia neurotaktylna według metod Masgutowej – przewidziana dla 30 Beneficjentów w ilości 28 sesji jednogodzinnych na jednego Beneficjenta.

Przypisanie danego Beneficjenta do konkretnej formy wsparcia będzie odbywało się w oparciu o:

 • przeprowadzone diagnozy;
 • opinię o zakwalifikowaniu uczestnika do form wsparcia;
 • Indywidualne Programy Działania, wypracowane przez Zespół Konsultacyjno – Doradczy.

Liczba poszczególnych godzin terapii jest przypisana do Beneficjenta projektu.
W ramach projektu dzieci z niepełnosprawnościami w wieku od 0 do 18r.ż. będą korzystać z indywidualnych form wsparcia w ramach terapii: rehabilitacji ruchowej, rewalidacji, terapii mowy (logopedii), integracji sensorycznej, psychologicznej, Biofeedback, terapii ręki oraz terapii taktylnej metodą Masgutowej. Dorośli skorzystają z terapii mowy i rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii), która będzie wykonywana w miejscu ich zamieszkania.

Szczegółowe warunki rekrutacji zostały określone w zamieszczonym poniżej Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Krok ku samodzielności”. 

 

Pobierz regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie