Projekt PFRON

Zakończenie drugiego okresu finansowania projektu

Stowarzyszenie od 01 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku realizowało projekt pn. „Krok ku samodzielności”.
Projekt współfinansowany był ze  środków PFRON w wysokości 539.711,63 zł, co stanowiło 95% kosztów kwalifikowanych.
Wkład własny PSONI Koło w Chojnicach wyniósł 28.405,87zł, a całkowita wartość projektu to 568.117,50 zł.

Dzięki realizacji projektu udzielono wsparcia 80 dzieci i 10 dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego.

Rehabilitacja obejmowała:

 • fizjoterapię,
 • rehabilitację logopedyczną,
 • rehabilitację pedagogiczną,
 • rehabilitację psychologiczną,
 • rehabilitację neurotaktylną,
 • integrację sensoryczną,
 • terapię ręki
 • biofeedback.

Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami skorzystały z terapii mowy i  rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii) świadczonych w miejscu ich zamieszkania.

Projekt był odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, do których są skierowane ograniczone działania na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego.

Dzięki podjętym w ramach projektu działaniom i udzielonym formom wsparcia, osoby z niepełnosprawnościami uczestniczące w projekcie zwiększyły swoją samodzielność.

Projekt przyczynił się do osiągnięcia następujących celów szczegółowych:

 • udostępnienia nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i społecznej;
 • zapewnienia indywidualnych form wsparcia terapeutycznego;
 • stymulowania i optymalizowania funkcji poznawczych;
 • niwelowania deficytów rozwojowych;
 • zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności i samoakceptacji;
 • usprawnienia ruchowego i manualnego;
 • przeciwdziałania wykluczeniu.

Sposobem na osiągnięcie wyżej wymienionych celów było prowadzenie zajęć terapeutycznych i indywidualnej rehabilitacji ruchowej:

Głównym celem rehabilitacji ruchowej było przywrócenie maksymalnie możliwej sprawności fizycznej i komfortu życia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 r.ż. i dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego.
W trakcie współpracy z osobami z niepełnosprawnościami wykorzystuje się różne metody terapeutyczne, diagnozując i dopasowując możliwe terapie do potrzeb osoby z niepełnosprawnościami, głównie kinezyterapię – terapię wykorzystującą ruch jako środek leczniczy.
Jest ona jednym z elementów fizjoterapii uwzględniającym indywidualną, jak i grupową pracę terapeuty z osobą niepełnosprawną w celu przywrócenia utraconych funkcji ruchowych bądź niwelowania bólu.

Terapia logopedyczna obejmowała swoim zasięgiem całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań ukierunkowanych na usunięcie wszelkich zakłóceń procesu porozumiewania się.

Terapia psychologiczna (psychoterapia) jako forma pomocy dla osób doświadczających trudności emocjonalnych, kryzysów, ale także pragnących lepiej poznać i zrozumieć siebie ukierunkowana była na zmianę przeżywania oraz zachowania na przynoszącą więcej satysfakcji zarówno uczestnikowi projektu jak i otoczeniu.

Terapia pedagogiczna to świadome i celowe oddziaływanie na podmiot wychowania za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo – poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej.
Jest to również oddziaływanie za pomocą środków psycho – pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji, tj. nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.
Celem terapii pedagogicznej było przywrócenie możliwości rozwoju umysłowego do normatywu społecznego, podmiotom z deficytami edukacyjnymi na miarę ich możliwości psycho-somatycznych.

Celem terapii integracji sensorycznej jest poprawa połączeń synaptycznych centralnego układu nerwowego dziecka, czyli poprawa jakości przesyłania i organizacji informacji odbieranych przez różne jego zmysły.
Głównym zadaniem terapii SI, osiągniętym w wyniku projektu, było dostarczanie beneficjentowi ostatecznemu, podczas jego aktywności ruchowej, kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych, wywołujących w konsekwencji poprawę integracji bodźców docierających do dziecka z otoczenia jak i jego ciała.
Terapia SI poprawiła funkcjonowanie centralnego układu nerwowego (mózgu) beneficjenta i wpłynęła na zmianę jego zachowania w sferze motorycznej (kształtowała prawidłowe napięcie mięśniowe i koordynację ruchową), emocjonalnej oraz poprawiła umiejętności językowe i poznawcze, a przede wszystkim wpłynęła na lepszą efektywność uczenia się.

Biofeedback to nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu. Jest to metoda klasyczna medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używana szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Polega na nauczeniu mózgu samokontroli pracy za pomocą modyfikacji fal mózgowych. Jest formą neurorehabilitacji, łączącą w sobie elementy psycho- i neurofizjoterapii. Przy użyciu zestawu komputerowego z dwoma monitorami obrazowana i modulowana jest czynność bioelektryczna mózgu. Wykorzystuje się tutaj sprzężenie zwrotne między stanem psychicznym a czynnością neurofizjologiczną mózgu osoby biorącej udział w ćwiczeniach mózgu. Biofeedback jest zatem techniką świadomego kontrolowania i sprzęgania funkcji fizjologicznych i psychicznych – zależnie od celu terapii.

Terapia ręki miała na celu usprawnienie tzw. małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców, jak również dostarczania wrażeń dotykowych i poznawania dzięki nim różnych kształtów, struktur materiałów oraz nabywanie umiejętności ich odróżniania. Pozytywne efekty terapii ręki zauważalne są przede wszystkim poprzez osiąganie samodzielności w podstawowych czynnościach życia codziennego.

            Głównym założeniem terapii neurotaktylnej według metody S. Masgutowej jest wzmocnienie lub wytworzenie świadomości ciała oraz stymulacja receptorów skóry, poprzez stymulację zmysłu dotyku. Kolejnym założeniem tej terapii jest dostarczanie kontrolowanej liczby bodźców sensorycznych, w szczególności dotykowych i proprioceptywnych w taki sposób, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców.
Celem treningu jest uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu oraz regulacja i normalizacja percepcji dotykowej, równoważenie napięcia mięśniowego, wspieranie procesu integracji sensorycznej, aktywizowanie mechanizmów integracji sensoryczno – motorycznej, kształtowanie świadomości kinestatycznej.

Poprzez realizację projektu Stowarzyszenie rozszerzyło zakres prowadzonej działalności statutowej o dzieci i młodzież z różnymi defektami w wieku od 0 do 18 r.ż. i objęło wsparciem dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, a także wzbogaciło prowadzone dotychczas działania o nowe formy terapii, dzięki czemu wielomodułowa, indywidualnie dobrana terapia była bardziej kompleksowa, a poprzez to bardziej efektywna.

Dzięki projektowi Stowarzyszenie wdrożyło ciągłą rehabilitację ruchową (fizjoterapię) i społeczną, psychologiczną, logopedyczną, pedagogiczną, integracji sensorycznej, terapię ręki, taktylną oraz Biofeedback skierowaną do dzieci i młodzieży z różnymi dysfunkcjami w wieku
od 0 do 18 r.ż. oraz dorosłych osób z niepełnosprawnościami w zakresie rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii) i terapii logopedycznej (świadczonych w miejscu zamieszkania dorosłych ON, ze względu na niemożność ich samodzielnego poruszania się), zamieszkałych na terenie dwóch powiatów, chojnickiego i człuchowskiego.

 

Cieszymy, że kolejny realizowany przez Stowarzyszenie projekt stanowił kontynuację uprzednio podjętej rehabilitacji ukierunkowanej na osoby z niepełnosprawnościami z terenu działania Koła. Umożliwił on nie tylko pomoc specjalistów dla osób z niepełnosprawnościami, ale także wsparcie emocjonalne dla rodziców, jak również przyczynił się do skorzystania ze wsparcia specjalistów w miejscu zamieszkania dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Podjęte w projekcie działania zwiększyły dostępność do rehabilitacji i ograniczenie negatywnych skutków niepełnosprawności, wpływając na zwiększenie samodzielności uczestników projektu. Był to dla Stowarzyszenia zaszczyt, że uczestniczyło w przedsięwzięciu, które odmieniło życie tak wielu osób, również i nasze, dając nadzieję na lepsze juto  – mówi Joanna Warczak – Przewodnicząca Zarządu Koła PSONI w Chojnicach.