Projekt PFRON

Informacje ogólne


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu pn. „Rozwój szansą na samodzielnośćwspółfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
zwanym dalej „PFRON” - kliknij link aby pobrać


II okres finansowania

Zdjęcia z realizacji

Pandemia COVID-19

W okresie od czerwca 2020 roku do kwietnia 2021 roku Stowarzyszenie kontynuuje realizację projektu wieloletniego „Rozwój szansą na samodzielność”.

W drugim okresie finansowania projekt został dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 614.323,84zł (94% kosztów kwalifikowanych),
w ramach kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie 1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Wkład własny PSONI Koło w Chojnicach wyniesie 39.212,16zł, a całkowita wartość projektu to 653.536,00zł.

Przedmiotem projektu jest rehabilitacja 85 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 10 dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego, obejmująca fizjoterapię, rehabilitację logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, neurotaktylną, integrację sensoryczną, terapię ręki, biofeedback, Attention Autism, Metodę Krakowską i Arteterapię.
Dorośli ON skorzystają z terapii mowy i rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii) świadczonych w miejscu ich zamieszkania.
Projekt jest odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego.
Cele szczegółowe projektu to:

 • udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i społecznej;
 • zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego;
 • stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych;
 • niwelowanie deficytów rozwojowych;
 • zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji;
 • usprawnienie ruchowe i manualne;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu.

Realizacja projektu odbywać się będzie w siedzibie PSONI Koło w Chojnicach w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 3a przez 6 dni w tygodniu.

Rehabilitacja ruchowa i logopedia odbywać się będą również w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu.
Projekt w II okresie finansowania realizowany jest w okresie od 01 kwietnia 2020 roku (od czerwca 2020 roku) do 30 kwietnia 2021 roku.



Zawarcie w dniu 19 marca 2019 roku Umowy nr ZZO/000290/11/D

W dniu 19 marca 2019 roku pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 13, który reprezentują Pełnomocnicy PFRON w Oddziale Pomorskim z siedzibą w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 184 w osobach: Dariusz Majorek i Eweliną Cymanowską – Pełnomocników PFRON a Zarządem Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach, w osobach: Przewodnicząca Zarządu Koła – Joanna Warczak, Sekretarz Zarządu Koła – Renata Rutkowska oraz Kinga Przełożna – Główna Księgowy został Umowy nr ZZO/000290/11/D o zlecenie realizacji zadań w ramach art.36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W oparciu o powyższą Umowę, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Chojnicach w okresie
od 01 maja 2019 roku do 31 marca 2022 roku realizować będzie projekt pn. „Rozwój szansą na samodzielność”, współfinansowany ze  środków PFRON (Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).
Projekt ten jest projektem wieloletnim, który będzie realizowany w następujących okresach finansowania:

 • 01 maja 2019 roku – 31 marca 2020 roku;
 • 01 kwietnia 2020 roku – 31 marca 2021 roku;
 • 01 kwietnia 2021 roku – 31 marca 2022 roku.

W pierwszym okresie finansowania projekt zostanie dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 613.756,00zł (94% kosztów kwalifikowanych), w ramach kierunku pomocy 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego zadanie
1) prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

Wkład własny PSONI Koło w Chojnicach wyniesie 39.185,00zł, a całkowita wartość projektu to 652.941,00zł.

Przedmiotem projektu jest rehabilitacja 85 dzieci z niepełnosprawnościami oraz 10 dorosłych z niepełnosprawnościami z terenu powiatu chojnickiego i człuchowskiego, obejmująca fizjoterapię, rehabilitację logopedyczną, pedagogiczną, psychologiczną, neurotaktylną, integrację sensoryczną, terapię ręki, biofeedback, Attention Autism, Metodę Krakowską i Arteterapię.
Dorośli ON skorzystają z terapii mowy i rehabilitacji ruchowej (fizjoterapii) świadczonych w miejscu ich zamieszkania.
Projekt jest odpowiedzią na problem wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie powiatu chojnickiego i człuchowskiego.
Cele szczegółowe projektu to:

 • udostępnienie nieodpłatnej i profesjonalnej rehabilitacji ruchowej i społecznej;
 • zapewnienie indywidualnych form wsparcia terapeutycznego;
 • stymulowanie i optymalizowanie funkcji poznawczych;
 • niwelowanie deficytów rozwojowych;
 • zwiększenie aktywności poznawczej, kreatywności, samoakceptacji;
 • usprawnienie ruchowe i manualne;
 • przeciwdziałanie wykluczeniu.

Realizacja projektu odbywać się będzie w siedzibie PSONI Koło w Chojnicach w Chojnicach przy ul. Przemysłowej 3a przez 6 dni w tygodniu.

Rehabilitacja ruchowa i logopedia odbywać się będą również w miejscu zamieszkania beneficjentów projektu.
Projekt ten realizowany będzie do 31 marca 2020 roku.