Projekt PFRON

Arteterapia


Podstawowe funkcje terapeutyczne arteterapii to:

 • funkcja korekcyjna – sztuka pomaga odzyskać równowagę psychiczną, rozładować frustrację, zmniejszyć depresję czy lęki, pomaga zmienić negatywne nastawienie w pozytywne oraz niweluje agresywne zachowania,
 • funkcja edukacyjna – sztuka, wzbogacając wewnętrzne życie człowieka, kształci intelekt i pogłębia emocjonalną treść życia,
 • funkcja rekreacyjna – sztuka służy zabawie, umożliwiając swobodną ekspresję osobowości oraz dodaje dynamizmu życiowego.

Cel:

  • oddziaływanie wychowawcze (formułowanie systemu wartości, rozbudzanie postawy prospołecznej, pobudzanie zaciekawienia światem),
  • oddziaływanie terapeutyczne (pomaganie w rozwiązywaniu problemów przez przykład bohaterów, zmniejszanie lęku, łagodzenie napięć, podnoszenie samooceny i wiary w siebie),
  • relaksacyjne (wyciszenie, uspokojenie).

Planowanym celem głównym arteterapii jest uzyskanie umiejętności pracy w grupie, wzrost samooceny i poczucia we własne siły ograniczenie wyobcowania, umiejętność wyrażenia uczuć.
W ramach projektu głównym celem jest osiągnięcie umiejętności współpracy w grupie dzieci uczestniczących we wcześniejszych formach wsparcia jedynie indywidualnych, nabycie umiejętności dążenia do wspólnego celu, czekanie na swoją kolej, nabycie współodpowiedzialności, współzależności, wzrost poczucia we własne siły - poprawa samooceny, umiejętność współpracy zarówno z rówieśnikami, jak i terapeutą, rywalizacja, chęć samodoskonalenia.

Arteterapia jako jedna z metod terapeutycznych wykorzystuje wiele technik plastycznych: rysunek, malarstwo, rzeźbę, tkaninę artystyczną, collage i inne. Ta forma terapii ma być spontanicznym procesem tworzenia i nie wymaga od osób w niej uczestniczących doświadczenia lub zdolności artystycznych.
Elementy arteterapii wykorzystywane są jako jedna z form urozmaicania czasu podopiecznego.
Używanie farb przez podopiecznego ma bardzo ważny wpływ terapeutyczny, ponieważ kolor oddaje nastrój podopiecznego i wyraża jego ekspresję, uwalniając od stresu. Jeśli podopieczny wcześniej nie malował, raczej nie przekonamy go do uprawiania tego typu aktywności, jednak, jeśli jest to jego hobby, podtrzymujmy to zainteresowanie.

Arteterapia skierowana jest do dzieci, które są m.in. nieśmiałe, niepewne i nadmiernie wyciszone oraz mają:

  • niski poziom samoakceptacji i samooceny,
  • problemy z rozładowaniem negatywnych napięć, emocji i agresji,
  • zaburzenia percepcji wzrokowej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • posiadają nieumiejętność współpracy w grupie.

Zajęcia prowadzone są w grupach dobranych pod kątem podobnych dysfunkcji.

W terapii tej wykorzystywane są różnorodne techniki malarskie i rysunkowe, lepienie w plastelinie, collage, itp.
Spośród technik muzycznych wykorzystuje się zabawy ruchowe i rytmiczne przy muzyce i słuchanie odpowiednio dobranych utworów.
Techniki plastyczne w arteterapii rozwijają analizę i syntezę wzrokową oraz koordynację wzrokowo-manualną. Ułatwiają również odreagowanie negatywnego napięcia emocjonalnego. Techniki muzyczne działają relaksacyjnie i uspokajająco, aktywizują emocjonalnie.
Muzyka ułatwia nawiązanie kontaktu z terapeutą i zachęca do zajęć.

Arteterapia polega na wykorzystaniu sztuki w procesie leczenia albo jest to sposób oddziaływania terapeutycznego przy pomocy kreacji artystycznej.

Arteterapia jest formą psychoterapii, która traktuje media artystyczne jako podstawowy sposób komunikacji. We wspierającym środowisku, któremu sprzyja relacja terapeutyczna, uczestnik arteterapii może tworzyć obrazy i obiekty, w celu ich eksploracji oraz dzielenia się znaczeniami, które mogą być z nich odczytane. Dzięki temu osoba może lepiej zrozumieć siebie oraz naturę swoich problemów i trudności. To z kolei może prowadzić do pozytywnej trwałej zmiany w jego postrzeganiu siebie, w aktualnych relacjach oraz ogólnie rozumianej jakości życia.